Barn som upplever våld

Barn som lever i ett hem där det förekommer våld riskerar i större utsträckning att själva utsättas för våld. I Sverige lever 10% av alla barn tillsammans med en förälder som någon gång blivit utsatt för våld av den andra föräldern. I socialtjänstlagen har fastställts att barn som har utsatts för brott och barn som har bevittnat våld har rätt till stöd och hjälp från socialtjänsten.

Barn som bevittnar eller upplever våld mot en förälder befinner sig i en extra utsatt situation då de är i beroendeställning till både offret och förövaren. Därför är det viktigt att det finns vuxna som ser och pratar med barnet om det som händer.

För barn är våldet skadligt och skrämmande oavsett om det är fysiskt eller psykiskt. Hemmet blir inte längre den trygga plats det ska vara vilket leder till att barnet ofta blir väldigt ensamt och utelämnat. Många barn som upplever våld i hemmet har tidigt fått lära sig att inte prata om det, men samtidigt vill vuxna tro att barnet varken sett eller hört våldet hemma. Trots att tron om att barnet sover, är i något annat rum eller kollar på tv hör och ser de mer än vuxna tror. Barn som upplever våld i hemmet drabbas ofta av psykisk ohälsa. Det kan visa sig i form av att barnet får ångest, oro, blir utåtagerande eller nedstämd. Det är också vanligt att de påverkas negativt i skolarbeten och fritidsaktiviteter. De flesta barn är rädda att berätta om våldet. Dels för vad den som utövar våldet ska göra mot barnet, men också vad som ska hända med denne person om barnet berättar.

Ofta har socialtjänsten utbildad personal för just såna ärenden som kan gälla barn som upplevt våld. Det finns ibland samtalsgrupper där barn även kan få träffa andra barn med samma upplevelser. BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) är också ett stöd för barn att få, eller för dig som vuxen att rådfråga om ditt eller något annat barns mående.

Du har anmälningsskyldighet

I socialtjänstlagen finns en uppmaning till privatpersoner och en skyldighet för anställda inom vissa verksamheter, att anmäla misstanke om att ett barn far illa. Lärare, förskollärare, barnmorskor och psykologer är exempel på tjänster som omfattas av lagen om anmälan.

Om du misstänker att ett barn far illa hemma, kan du som privatperson göra en anonym anmälan till socialtjänsten såvida du inte uppger ditt namn.
Information eller råd för ett barn som upplevt våld i hemmet: